https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Verlof | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Verlof

Leerplicht

Alle kinderen tussen vijf en zestien jaar, die in Nederland wonen, zijn leerplichtig. 
De leerplicht begint op de eerste dag van de nieuwe maand nadat het kind vijf jaar is geworden.
Voor een kind van vijf jaar is het soms te veel om elke dag naar school te gaan. Het kind mag dan vijf uur in de week thuisblijven. Ouders moeten dit melden bij de directeur van de school.  Als het kind zes jaar is geworden, mag dit niet meer. De directie is verplicht schoolverzuim zorgvuldig bij te houden, zodat controle door leerplichtambtenaar mogelijk is.
 

 

Verlof

Er is een aantal geldige redenen om verlof aan te vragen. Als het aangevraagde verlof wordt toegekend is er sprake van geoorloofd verzuim.
Wordt het aangevraagde verlof niet toegekend, maar is de leerling niet aanwezig, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De directie is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.
 

Richtlijnen verlof wegens gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 8 weken van tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de school, te worden voorgelegd.
Alleen in bijzondere situaties kan bij een verlofaanvraag van minder dan 10 dagen, door de directeur van de school verlof worden verleend.

In uitzonderlijke situaties kan verlof worden toegekend:

Bijzondere situaties

Voor de volgende situaties staat vast hoeveel dagen verlof kan worden gegeven:

 • Verhuizing: maximaal één schooldag.
 • Bijwonen van het huwelijk van familie tot en met de derde graad:
  • in Nederland: maximaal één – twee schooldagen
  • in het buitenland: maximaal vijf schooldagen.
 • Bij ernstige levensbedreigende ziekte van bloed- of aanverwant zonder uitzicht op herstel: maximaal tien dagen. Dit verlof dient na goedkeuring van de aanvraag zo spoedig mogelijk te worden opgenomen. 
 • Bij overlijden van familie:
  • ouders: maximaal vijf schooldagen
  • broer, zus of grootouders: maximaal twee schooldagen
  • oom of tante, neef of nicht, of overgrootouders: maximaal één schooldag
  • in het buitenland: maximaal vijf schooldagen.
 • Bij 25, 40 of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½- , 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van de ouders/verzorgers of grootouders: maximaal één schooldag. 

We vermelden nadrukkelijk dat bezoek van een (ziek) familielid, verjaardagen of familiereünies in het buitenland geen reden zijn voor verlof.

De volgende situaties zijn geen geldige reden voor verlof:
– familiebezoek (in Nederland of in het buitenland)
– een wereldreis
– goedkope tickets in het laagseizoen  en/of omdat tickets al gekocht zijn
– andere kinderen in het gezin zijn vrij
– omdat het kind wel lessen kan missen
– speciale verjaardagen
– dienstrooster van werknemer

Voor alle verlofsituaties moet een bewijs worden aangeleverd (bv. doktersverklaring of trouwkaart).
Overzicht van familiegraden:
– Eerste graad: ouders of verzorgers;
– Tweede graad: broers, zussen en grootouders;
– Derde graad: ooms, tantes en overgrootouders;
– Vierde graad: neven, nichten, oudtantes en oudooms.

Vakantieverlof

Vakantieverlof kan in uitzonderlijke situaties worden aangevraagd wanneer de aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers, het de ouders onmogelijk maakt om in een van de schoolvakanties gezamenlijk twee aaneengesloten weken (tien lesdagen) op vakantie te kunnen gaan.
 
Vakantieverlof mag:
– Eenmaal per schooljaar worden verleend;
– Maximaal tien schooldagen zijn;
– Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Bij de aanvraag van het verlof dient schriftelijk bewijs te worden overgelegd. Een werkgeversverklaring is geen vrijbrief voor de directeur om in te stemmen met de verlofaanvraag of voor de ouders om de directeur ertoe te brengen het verlof te honoreren. Het moet kunnen worden aangetoond dat een vakantie in een van de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. De specifieke aard van het beroep moet blijken uit een gewaarmerkte (niet voorbedrukte) verklaring van de werkgever of, als de ouder/verzorger zelfstandige is, uit een accountantsverklaring.
 

Religieuze feestdag

Viert een kind bijvoorbeeld Suikerfeest, het Joods Paasfeest of Holi? En is dat op een schooldag? Dan kan het kind daar verlof voor krijgen. Ouders moeten dit uiterlijk twee dagen van tevoren melden bij de directeur. Het verlof geldt voor één dag.
 
Voor ceremoniële en rituele aangelegenheden wordt geen verlof toegekend
 

Waarschuwing

De directeur is verplicht de leerplicht(plus)ambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.
 

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
Of de website van de gemeente Den Haag
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/verlof-van-school-aanvragen.htm
 

Verlof aanvragen

Een verlof aanvraag kan alleen worden gedaan door een volledig ingevulde aanvraag. Dit kunt u doen via de website of de schoolapp. Ook kunt u een verlofformulier ophalen bij de school of e-mailen naar leyenburg_verlof@scoh.nl.
Verlofaanvragen moet u schriftelijk/digitaal en ten minste acht weken van tevoren bij de directeur/leerplichtambtenaar indienen.
 
Over een verlofaanvraag van tien schooldagen of minder beslist de schoolleiding.
Als de verlofaanvraag meer dan tien schooldagen betreft, wordt het doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag.
 
Na een beslissing van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar kan altijd een bezwaarschrift ingediend worden. De school is verplicht verlof, dat wordt opgenomen en waarvoor geen toestemming is verleend, aan de leerplichtambtenaar te melden.
 
Mocht u vragen hebben over de leerplichtwet, dan kunt u op alle werkdagen zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar: 070 353 545.