Weekbrief 30

WEEKBRIEF 30
Speciale weekbrief heropening Leyenburg
 
AGENDA
Maandag 27 april tot vrijdag 8 mei: meivakantie
Maandag 11 mei tot en met woensdag 13 mei: onderwijs op afstand
14 mei: heropening school in aangepaste vorm
 
Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels heeft iedereen kennisgenomen van de beslissing van de regering om vanaf 11 mei kinderen weer voor de helft van de tijd naar school te laten komen. Het SCOH biedt de scholen de gelegenheid om in de eerste week tijd te nemen om het onderwijs zorgvuldig te organiseren en de school nog gesloten te houden tot uiterlijk 18 mei.
Hieronder volgt het plan voor heropening van de Leyenburgschool in hoofdlijnen. Het plan is in nauwe samenwerking met het team door het MT opgesteld. Het plan is besproken en goedgekeurd door de MR.
 
Plan in hoofdlijnen:
OPENING
Om een goed, passend onderwijsaanbod en een veilige werkomgeving voor het personeel neer te zetten, gebruiken we de eerste dagen na de meivakantie om met elkaar op school de plannen uit te werken. De school gaat voor de helft van de leerlingen open op donderdag 14 mei. De andere helft start vrijdag 15 mei. De eerste drie dagen na de meivakantie geven we onderwijs op afstand zoals u dat nu gewend bent. De eerste drie dagen wordt er wel noodopvang verzorgd.

ORGANISATIE
Alle klassen worden gehalveerd en gaan vanaf 14 mei twee dagen in de week naar school. Kinderen uit één gezin gaan op dezelfde dagen naar school. We hebben gekozen voor de onderstaande indeling:

 

 • Deze ingedeelde groepen kunnen niet worden gewijzigd. Vandaag ontvangt u de indeling van de groepen via de leerkracht(en).
 • De middagpauze zal vanaf donderdag 14 mei op de gebruikelijke manier worden vormgegeven door Sporttalent (indien uw kind overblijft).
 • Woensdag wordt er geen les gegeven; deze dag besteden we aan lesgeven op afstand, contactmomenten met leerlingen die niet naar school kunnen komen op de lesdagen en voorbereiding voor de komende week. Op de dagen dat uw kind niet op school les krijgt, werkt het thuis aan opdrachten zoals de afgelopen weken.
 • We hanteren zoveel mogelijk de gewone schooltijden en pauzetijden.
 • Er wordt gym gegeven (zonder douchen en zoveel mogelijk buiten).
 • Het breng- en haalbeleid is verder uitgewerkt:
  • Ouders mogen niet in de school komen en ook niet op het plein.
  • De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 worden tot het hek gebracht, de leerkracht staat op het plein om de kinderen daar te verzamelen. Dit geldt ook voor het naar huis gaan.
  • De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 komen en gaan alleen naar binnen en buiten.
  • Als het nodig is, worden breng-, haal- en pauzetijden later nog aangepast.
 • Leerlingen die een laptop in bruikleen hebben mogen die nog in bruikleen houden.

GROEPSVORMING
Nu wij onze deuren weer gaan openen, zullen wij goed in de gaten houden hoe de kinderen zich voelen en wat dit allemaal voor hen betekend heeft. De rust, regelmaat en voorspelbaarheid van een schooldag dragen bij aan het gevoel van welbevinden bij leerlingen.
De leerlingen zullen de eerste weken in halve groepen les krijgen. De leerlingen moeten weer aan elkaar wennen en aan de nieuwe situatie. Dit is ook zo in de eerste weken na de zomervakantie. Voor ons leerkrachten een mooi moment om de gedragsverwachtingen opnieuw te bespreken en zo structuur en stabiliteit binnen de groep te creëren.
Wij zullen hier de komende tijd op inspelen door ruimte te geven aan de emoties van de leerlingen, aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en te helpen de verbinding tussen de hele groep te behouden, ook al werken we in twee halve groepen.
 
NOODOPVANG
De noodopvang zal de eerste drie dagen op de gebruikelijke manier doorgaan.
Ook na 14 mei kan er door de kinderen die daarvoor in aanmerking komen gebruik gemaakt worden van de noodopvang.
 
HYGIËNE EN VEILIGHEID
We nemen de algemene veiligheidsrichtlijnen van het RIVM in acht:

 • Afstand bewaren:
  • Tussen leerlingen: geen 1,5 meter
  • Tussen leerlingen en personeel: zoveel mogelijk 1,5 meter
  • Tussen personeel onderling: altijd 1,5 meter
 • Iedereen wast meerdere keren per dag de handen (20 sec);
 • Geen handen schudden of elleboog schudden enz. (in verband met 1,5 meter afstand);
 • Hoesten/niezen in elleboog;
 • Niet aan gezicht zitten;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • De jarigen mogen helaas niet de klassen rond en ook niet trakteren;
 • Er komen extra hygiëneafspraken, maatregelen en looproutes in de school.

WANNEER MAG EEN LEERLING NIET NAAR SCHOOL

 • Leerlingen met klachten, verkoudheid en/of koorts mogen niet op school komen. Ontwikkelt een leerling gedurende de dag klachten, dan wordt de leerling naar huis gestuurd. We kunnen bij twijfel uw kind ook temperaturen met een oorthermometer.
 • Als een gezinslid koorts heeft, dan mag de leerling niet naar school.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen in overleg met de school vrijgesteld worden van onderwijs op school.
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen in overleg met de directeur vrijgesteld worden van onderwijs op school.

PEUTERSCHOOL LEYENBURG
Over het opengaan van de peuterscholen wordt u nog nader geïnformeerd.
 
TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)
De TSO wordt zoals gebruikelijk georganiseerd door Sporttalent.
Sporttalent zal met halve groepen op verschillende delen van het plein of park de opvang verzorgen.
 
WAT VRAGEN WE VAN U?

 • Wanneer uw kind overblijft op de dag dat hij/zij op school is, dan moet u zelf de leerling(en) aanmelden bij overblijven met Edith!
 • Wilt u iets doorgeven aan de leerkracht over ophalen, doktersbezoek etc., doe dit via de mail aan de leerkracht.
 • Mocht uw kind om eerdergenoemde redenen niet naar school kunnen vanaf 14 mei, wilt u dit dan voor 11 mei via de absentenmail (absenten@leyenburg.scoh.nl) laten weten. Overleg is natuurlijk altijd mogelijk (na 10 mei) .
 • Besteed extra aandacht aan het handen wassen, ook thuis. Het is raadzaam uw kind een tube handcrème mee te geven om de handen na het wassen te kunnen insmeren. Op school zijn andere hygiënemiddelen aanwezig (zeep, handgel). Bijgevoegd een link waarin duidelijk wordt gemaakt waarom het handen wassen zo belangrijk is. Https://youtu.be/BJ3QBHUDL8w
 • Er is door het team van de Leyenburgschool de afgelopen weken heel hard gewerkt om het onderwijs op afstand vorm te geven. Het heropenen van de school in combinatie met het onderwijs bieden op afstand is weer een nieuwe uitdaging. Wij vragen begrip van u voor deze weer nieuwe situatie!

NIEUWE WEBSITE
Vanaf 1 mei zal onze nieuwe website online te vinden zijn. Het adres zal hetzelfde blijven: www.leyenburgschool.nl.
Met de komst van de nieuwe website vervalt voor ons de mogelijkheid om de weekbrief naar uw mailbox te versturen. Dit is de laatste weekbrief die automatisch verstuurd wordt.
De weekbrief wordt elke week op de website geplaatst (nu nog op onze huidige website en vanaf 1 mei op de nieuwe website) en op onze schoolapp. Zodra de weekbrief op de schoolapp geplaatst wordt, ontvangt u een pushbericht.
 
Tot slot:
In de afgelopen tijd is er veel van iedereen gevraagd. Wij willen u enorm bedanken voor uw inzet, ondersteuning en begrip. Met elkaar kun we tevreden terugkijken op de afgelopen weken.
 
Heel veel dank en een mooie vakantie toegewenst.
 
Namens het team,
Karin Simonetti
Maria Wulffelé