https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Inschrijven | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Inschrijven

Algemeen

Vanaf 1 oktober 2018 kunnen ouders hun kind pas aanmelden als hun kind drie jaar is (geboren op of na 1 oktober 2015. Het is toegestaan dat u uw kind op meerdere basisscholen aanmeldt. Voor kinderen die geboren zijn voor 1 oktober 2015 geldt de oude regeling. De Haagse basisscholen en de gemeente Den Haag hebben hier afspraken over gemaakt. Zo willen we het aanmelden duidelijker en eerlijker maken.

Als uw kind ongeveer drie jaar oud is, krijgt u een brief van de gemeente Den Haag. Met deze brief kunt u uw kind bij ons aanmelden. Het is belangrijk om die brief bij aanmelden mee te nemen. Aanmelden kan vanaf de derde verjaardag van uw kind tot en met  30 september daarna.

Voor het inschrijven van uw kind(eren) kunt u een afspraak maken met de directie. U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, een rondleiding door de school en u kunt uw kind inschrijven voor onze basisschool. Tijdig aanmelden is gewenst. Het kan voorkomen dat er een aannamestop geldt voor enkele groepen. Een aannamestop is vaak op grond van het aantal (zorg)leerlingen in een groep. U krijgt een brief van de school met de bevestiging van uw aanmelding. 
Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor een Haagse basisschool? Dan kunt u zonder brief aanmelden. Dit kan na de eerste verjaardag van uw kind. Belangrijk: de school vraagt dan om het BSN van uw kind.
 

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Dat staat in de leerplichtwet. De leerplichtambtenaar van de gemeente heeft de taak erop toe te zien dat iedereen zich aan de leerplichtwet houdt. In de leerplichtwet staat dat ouders, voogd of verzorgers van een leerplichtig kind ervoor moeten zorgen dat hun kind naar school gaat en dat het alle lessen volgt. De leerplicht voor een kind begint op vijfjarige leeftijd. Om precies te zijn op de eerste schooldag van de maand na de maand waarin het jarig is.

Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag hij/zij vijf keer in de toekomstige groep komen wennen. Uw kind ontvangt hiervoor een uitnodiging. Afspraken over wennen kunt u maken met de groepsleerkracht die op de kaart staat vermeld. Als de verjaardag in juni, juli, augustus of net na de zomervakantie valt, komt uw kind in het nieuwe schooljaar, zonder te wennen in de nieuwe groep.
 

Intakeformulier

Wanneer een kind 4 jaar is, mag het naar de eerste groep van de basisschool. Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het 5 dagdelen in de toekomstige groep komen wennen. Uw kind ontvangt hiervoor een uitnodiging (welkomstkaart). U ontvangt van ons ook een intakeformulier waarop u eventuele bijzonderheden van uw kind kunt vermelden. Indien wenselijk voert de leerkracht een intakegesprek om de laatste bijzonderheden met u door te nemen. Afspraken over wennen kunt u maken met de groepsleerkracht die op de welkomstkaart staat vermeld. Als de verjaardag in juni, juli, augustus, december of net na de zomervakantie valt, kan uw kind in het nieuwe schooljaar (of na de kerstvakantie) zonder te wennen in de nieuwe groep starten. 

Er zijn een aantal schoolregels die voor iedereen gelden:
• 4-jarigen moeten volledig zindelijk zijn
• alle kinderen zijn verplicht deel te nemen aan gymnastiek (inclusief douchen vanaf groep 4) en zwemmen, maar ook aan uitstapjes, schoolreisjes, schoolkampen en andere schoolactiviteiten. Als ouders/verzorgers hier anders over denken, verzoeken we hen een andere schoolkeuze te maken.
 

Neveninstromers

Wanneer kinderen aangemeld worden, wordt in alle gevallen contact opgenomen met de school van herkomst en geïnformeerd naar de reden van vertrek bij de school van herkomst. Het kan voorkomen dat wij de kinderen toetsen om na te gaan of wij de zorg wel kunnen bieden die een kind nodig heeft. Als bij aanmelding blijkt dat kinderen geen Nederlands spreken, worden zij verwezen naar een zgn. ‘neveninstroomgroep’ op een andere school. In veel wijken van Den Haag zijn deze faciliteiten aanwezig. Deze afspraak is in overeenstemming met het beleid van de Gemeente Den Haag. 

Wanneer een leerling wordt aangemeld, kan de school besluiten testgegevens van een leerling intern dan wel extern op te vragen of de leerling zelf te testen. Op basis van deze resultaten en rekening houdend met de actuele groepssamenstelling besluiten wij of de leerling op onze school wordt geplaatst.

Per individuele aanmelding kijken wij of de aangemelde leerling wordt toegelaten. De beslissing wordt genomen door de directie. Daarbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:
• een evenwichtige balans in de groepsgrootte. Wanneer het leerlingenaantal van de groep door de plaatsing een aanvaardbare grootte overstijgt, is er altijd overleg met de groepsleerkracht
• een evenwichtige balans in de groep tussen zorg en niet-zorgleerlingen, waarbij de aspecten sociaalemotionele gesteldheid en didactische achterstanden de beoordelingscriteria vormen
• de realisatie van kwalitatief goed onderwijs, zoals beschreven in het schoolplan
• de eventuele testgegevens van het kind
• het eventueel aanwezige onderwijskundig rapport van een leerling, wanneer deze al eerder een school heeft bezocht
• de school probeert altijd ergens een passende plek te creëren, dit impliceert niet dat we inclusief onderwijs bieden.
Specifieke individuele zorg voor een kind kan dus een belemmering zijn.
U krijgt van ons bericht over de toelating.
 

Toelatingscriteria

Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten.
Wij hanteren een aantal toelatingscriteria:
• roertjes en zusjes van leerlingen hebben voorrang
• is uw kind ingeschreven op onze peuterschool, dan heeft uw kind voorrang bij plaatsing
• aanmelden kan alleen na een gesprek met de directie.

Meer informatie over de afspraken bij aanmelding in Den Haag vindt u op de website http://www.eenaanmeldleeftijd.nl